Betingelser for anbringelse

Betingelser for anbringelse uden for hjemmet

Børn kan efter serviceloven anbringes uden for hjemmet, hvis der er en åbenbar for, at barnets eller den unges udvikling lider alvorlig skade. Barnet kan anbringes selv om forældrene ikke vil give samtykke.
 
At et barn bliver anbragt uden for hjemmet betyder, at barnet eller den unge skal tage ophold på et anbringelsessted uden forældrene for en bestemt periode. Det kan både være i en plejefamilie eller på en institution.

En anbringelse uden for hjemmet uden samtykke er en indgribende afgørelse - både over for forældrene og over for barnet. Det betyder, at der kun kan træffes afgørelse om anbringelse når en række betingelser er opfyldt.

Betingelserne for anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

Anbringelse af et barn eller ung uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver kan kun foretages, hvis der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af omsorgssvigt af forskellig art. 

Der skal også være en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses, mens barnet eller den unge fortsat bor hjemme.

Åbenbar risiko

Der kan være tale om åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling af følgende grunde:

  1. forældrene ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for, eller sikre behandling af barnet eller den ung
  2. forældrene udsætter barnet eller den unge for vold eller andre alvorlige overgreb
  3. barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder 
  4. barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer

Forældrenes forhold

Når der anbringes efter nr. 1, betyder det, at der er forældrenes forhold, der begrunder anbringelsen og ikke barnets. Anbringelsen er således begrundet i manglende forældrekompetencer fra forældrenes side. I denne type sager er det vigtigt, at fremlægge dokumentation, der modbeviser det, som kommunen skriver. Er du i tvivl om, hvad det kan være, så kontakt os gerne. 

Barnets forhold

Når der anbringes efter nr. 4, betyder det, at det er barnets forhold, der begrunder anbringelsen og ikke forældrenes. Det kan eksempelvis være et barn, der er kommet i misbrug, eller et barn, der er så sygt, at forældrene ikke kan varetage omsorgen for forældrene. I disse situationer er det vigtigt at have fokus på, hvordan forældrene bedst muligt kan blive klædt på til at løfte opgave. Vi rådgiver gerne omkring de støtteforanstaltninger, som der er mulighed for at iværksætte efter serviceloven.

Begrundet formodning

En begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet betyder ikke, at det er en betingelse, at kommunen først har afprøvet alternative eller mindre indgribende foranstaltninger.

En begrundet formodning vil f.eks. kunne foreligge, hvis det ud fra de foreliggende oplysninger og materiale må forudses, at forebyggende foranstaltninger i hjemmet ikke vil være tilstrækkelige til at sikre barnets eller den unges trivsel og udvikling. Når kommunen ikke har iværksat støtteforanstaltninger i hjemmet inden anbringelse må det dog kræves, at der er et ret klart grundlag for at konkludere, at problemerne ikke kan løses hjemmet. 

 

Call Now ButtonKONTAKT OS