Tvangsadoption

Tvangsadoption

I 2014 blev nogle nye regler om tvangsadoption vedtaget. Disse regler gør der nemmere for kommuner at tvangsbortadoptere børn fra deres forældre.

Sådan opstartes en sag om tvangsadoption

Kommunen skal starte med at spørge forældrene, om de vil give samtykke til en tvangsadoption. Hvis forældrene ikke vil give samtykke skal kommunen undersøge begge forældres forældreevner. Dette sker typisk ved udarbejdelse af en forældrekompetenceundersøgelse. Kun hvis forældrekompetenceundersøgelsen viser at begge forældre varigt er uden forældreevne kan sagen fortsætte.

Undtagelsen hertil er børn med nær tilknytning til plejefamilien, hvor det vil være skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning.

Kommunen kan rejse en sag om adoption uden samtykke, hvis kommunen vurderer, at adoption vil være bedst for barnet. Sagen kan godt begynde, inden barnet er født.
Inden sagen behandles i kommunens børn- og ungeudvalg, skal kommunen bede Statsforvaltningen om at beskikke en advokat for barnet og give tilbud om advokatbeskikkelse
for forældrene, indehaveren af forældremyndigheden (hvis denne er en anden end forældrene) og eventuelle plejeforældre.

Sagens gang

• Kommunen kontakter Statsforvaltningen med henblik på beskikkelse af advokater for sagens parter.
• Kommunen forelægger en indstilling om adoption uden samtykke for børn og ungeudvalget.
• Hvis børn- og ungeudvalget er enige i indstillingen, forelægges sagen for Ankestyrelsen.
• Hvis Ankestyrelsen er enig i indstillingen, sendes sagen til Statsforvaltningen.
• Statsforvaltningen træffer afgørelse om adoption.
• Statsforvaltningens afgørelse kan inden 14 dage indbringes for retten. Kommunen har ikke partsstatus og kan derfor ikke få prøvet sagen ved domstolene.

Samvær efter tvangsadoption

Efter adoptionen vil det være muligt for de oprindelige forældre at modtage opfølgningsrapporter om barnet. Dette gælder uanset om adoptionen er gennemført med eller uden samtykke fra forældrene. I helt særlige tilfælde vil det også være muligt for barnets oprindelige slægtninge at få fastsat samvær eller anden kontakt med barnet. Afgørelsen træffes af Statsforvaltningen
med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. Afgørelsen træffes først efter adoptionens gennemførelse.

Call Now ButtonKONTAKT OS