Videreført anbringelse

Videreført anbringelse

- når anbringelse ikke har en udløbsdato

Børn og unge-udvalget og Ankestyrelsen kan efter indstilling træffe afgørelse om, at et barn eller en ung skal forblive i anbringelsesstedet, hvis barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet, at det må antages at være af væsentlig betydning for barnet eller den unge at forblive på stedet.

Anbringelsen videreføres uden tidsbegrænsning. Det betyder, at de almindelige regler om genbehandling ikke gælder. 

Det er ganske indgribende at beslutte, at der ikke skal være nogen genbehandling inden for et vist tidsrum, så derfor er der nogle betingelser, som skal være opfyldte førend, der kan træffes afgørelse om videreført anbringelse. 

Betingelser for videreført anbringelse

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at der kan træffes afgørelse om en videreført anbringelse:

  • barnet eller den unge har været anbragt (frivilligt eller tvangsmæssigt) i mindst 3 år
  • barnet eller unge har opnået en stærk tilknytning til anbringelsesstedet
  • det må på kortere og længere sigt antages at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges bedste at forblive på anbringelsesstedet.

Der kan træffes afgørelse om videreført anbringelse uanset at barnet eller den unge ikke længere har behov for støtte. Afgørelsen kan således træffes uanset, at betingelserne for en anbringelse ikke længere er opfyldt.

Kan sagen aldrig genbehandles? 

Flere forhold kan gøre, at sagen skal genbehandles, selvom der er tale om en videreført anbringelse. Det kan være, at plejefamilien ikke længere kan have barnet boende, eller at tilknytningen til biologiske forældre er blevet stærkere end båndene til plejefamilien. Det afgørende er, om barnets tilknytning til nuværende opholdssted er stærkere end til biologisk familie. Er det ikke tilfældet, bør sagen genbehandles. 

Lægger kommunen op til en videreført anbringelse, er det særdeles vigtigt, at du kontakter en advokat, der er specialiseret inden for børnesager. Videreførte anbringelser bliver nemlig ofte afvist af udvalg eller Ankestyrelsen, men det er vigtigt at du finder en advokat, der kender reglerne.  

Hvad er advokatens rolle? 

Som advokater i børnesager sikrer vi, at servicelovens regler er overholdt og vi protesterer, hvis reglerne ikke er overholdt. Serviceloven er kompliceret, og det er derfor vigtigt, at have professionel bistand, da man som forældre ellers nemt farer vildt. 

Hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af kontorets advokater. 

Hvad siger juraen? 

Servicelovens § 68 a:

§ 68 a. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der efter § 52, stk. 3, nr. 7, har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, fortsat skal være anbragt uden for hjemmet i en videreført anbringelse, hvis barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet, at det på kortere og længere sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges bedste at forblive på anbringelsesstedet. Afgørelser om videreførelse af en anbringelse efter 1. pkt. skal ikke forelægges for børn og unge-udvalget til fornyet afgørelse efter § 62.

Stk. 2. For et barn eller en ung, der er fyldt 15 år, kan der kun træffes afgørelse om videreførelse af en anbringelse efter stk. 1, hvis barnet eller den unge samtykker i afgørelsen.

Stk. 3. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om videreførelse af en anbringelse efter stk. 1, uanset at betingelserne i § 52, stk. 1, eller § 58, stk. 1, ikke længere er opfyldt.

Stk. 4. Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse om videreførelse af anbringelsen, jf. stk. 1, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en indstilling, der indeholder

1) en revideret undersøgelse af barnets forhold, jf. § 50,

2) en revideret handleplan, jf. § 140,

3) en psykologisk, lægefaglig eller anden børnesagkyndig helhedsvurdering af barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet og

4) barnets eller den unges holdning til videreførelse af anbringelsen.

Call Now ButtonKONTAKT OS